พลังงานชีวมวล

พลังงานชีวมวล : พลังงานชีวมวล :เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานชีวมวลทั่วโลกโดยการจัดหาชีวมวลคุณภาพสูงและมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ของตลาดพลังงาน และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เป็นอันตรายจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ